elisheba | Algemene Voorwaarden
7878
page-template-default,page,page-id-7878,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-3.8,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Algemene Voorwaarden

ELISHEBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN
Artikel 1.  Algemeen
1.  Deze  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen elisheba, en
een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van
toepassing  heeft  verklaard,  voor  zover  van  deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en sch riftelijk
is afgeweken.
2.  De  onderhavige  voorwaarden  zijn  eveneens  van
toepassing  op  overeenkomsten  met  Gebruiker,  voor  de
uitvoering  waarvan  door  Gebruiker  derden  dienen  te
worden betrokken.
3.  Deze  algemene  voorwaarden  zijn  eveneens  geschreven
voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
4.  De  toepasselijkheid  van  eventuele  inkoop  of  andere
voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
5.  Indien  één  of  meerdere  bepalingen  in  deze  algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk n ietig
zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het o verigens
in  deze  algemene  voorwaarden  bepaalde  volledig  van
toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsd an in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van  de  nietige  of  vernietigde  bepalingen  overeen  te
komen,  waarbij  zoveel  als  mogelijk  het  doel  en  de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt
genomen.
6.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of
meerdere  bepalingen  van  deze  algemene  voorwaarden,
dan dient  de  uitleg  plaats te  vinden  ‘naar  de  geest ’ van
deze bepalingen.
7.  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet d ie niet in
deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze
situatie  te  worden  beoordeeld  naar  de  geest  van  deze
algemene voorwaarden.
8.  Indien  Gebruiker  niet  steeds  strikte  naleving  van  d eze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan  niet  van  toepassing  zijn,  of  dat  Gebruiker  in
enigerlei  mate  het  recht  zou  verliezen  om  in  andere
gevallen  de  stipte naleving  van  de  bepalingen  van  d eze
voorwaarden te verlangen.
Artikel 2  Offertes en aanbiedingen
1 Alle  offertes  en  aanbiedingen  van  Gebruiker  zijn
vrijblijvend,  tenzij  in  de  offerte  een  termijn  voor
aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt
indien  het  product  waarop  de  offerte  of  de  aanbiedi ng
betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Gebruiker  kan  niet  aan  zijn  offertes  of  aanbiedingen
worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan
begrijpen  dat  de  offertes  of  aanbiedingen,  dan  wel  een
onderdeel  daarvan,  een  kennelijke  vergissing  of
verschrijving bevat.
3 De  in  een  offerte  of  aanbieding  vermelde  prijzen  zijn
inclusief  BTW  en  andere  heffingen  van  overheidswege
alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst  te
maken  kosten,  daaronder  begrepen  reis-  en  verblijf-,
verzend-  en  administratiekosten,  tenzij  anders
aangegeven.
4 Indien  de  aanvaarding  (al  dan  niet  op  ondergeschikt e
punten)  afwijkt  van  het  in  de  offerte  of  de  aanbied ing
opgenomen  aanbod  dan  is  Gebruiker  daaraan  niet
gebonden.  De  overeenkomst  komt  dan  niet
overeenkomstig  deze  afwijkende  aanvaarding  tot  stand,
tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5 Een  samengestelde  prijsopgave  verplicht  Gebruiker  niet
tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen
een  overeenkomstig  deel  van  de  opgegeven  prijs.
Aanbiedingen  of  offertes  gelden  niet  automatisch  voor
toekomstige orders.
Artikel 3  Contractsduur;  leveringstermijnen,
uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1.  De  overeenkomst  tussen  Gebruiker  en  de  Wederpartij
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit deaard
van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2.  Is  voor  de  voltooiing  van  bepaalde  werkzaamheden  of
voor  de  levering  van  bepaalde  zaken  een  termijn
overeengekomen  of  opgegeven,  dan  is  dit  nimmer  een
fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn  dient de
Wederpartij  Gebruiker  derhalve  schriftelijk  in  gebreke  te
stellen.  Gebruiker  dient  daarbij  een  redelijke  term ijn  te
worden  geboden  om  alsnog  uitvoering  te  geven  aan  de
overeenkomst.
3.  Gebruiker  heeft  het  recht  bepaalde  werkzaamheden  te
laten verrichten door derden.
4.  Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende
fasen  uit  te  voeren  en  het  aldus  uitgevoerde  gedeel te
afzonderlijk te factureren.
5.  Indien  de  overeenkomst  in  fasen  wordt  uitgevoerd  kan
Gebruiker  de  uitvoering  van  die  onderdelen  die  tot  een
volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpar tij
de  resultaten  van  de  daaraan  voorafgaande  fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.  Indien  Gebruiker  gegevens  behoeft  van  de  Wederparti j
voor  de  uitvoering  van  de  overeenkomst,  vangt  de
uitvoeringstermijn  niet  eerder  aan  dan  nadat  de
Wederpartij  deze  juist  en  volledig  aan  Gebruiker  ter
beschikking heeft gesteld.
7.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst bl ijkt dat
het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is
om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
tijdig  en  in  onderling  overleg  tot  aanpassing  van  d e
overeenkomst  overgaan.  Indien  de  aard,  omvang  of
inhoud  van  de  overeenkomst,  al  dan  niet  op  verzoek  of
aanwijzing  van  de  Wederpartij,  van  de  bevoegde
instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeen komst
daardoor  in  kwalitatief  en  /  of  kwantitatief  opzicht  wordt
ELISHEBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN
gewijzigd,  dan  kan  dit  consequenties  hebben  voor
hetgeen  oorspronkelijk  overeengekomen  werd.  Daardoor
kan  het  oorspronkelijk  overeengekomen  bedrag  worden
verhoogd  of  verlaagd.  Gebruiker  zal  daarvan  zoveel  als
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van
de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven ter mijn
van  uitvoering  worden  gewijzigd.  De  Wederpartij
aanvaardt  de  mogelijkheid  van  wijziging  van  de
overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in pr ijs en
termijn van uitvoering.
8.  Indien  de  overeenkomst  wordt  gewijzigd,  daaronder
begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om
daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord
is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoo n
en  de  Wederpartij  akkoord  is  gegaan  met  de  voor  de
uitvoering  opgegeven  prijs  en  andere  voorwaarden,
daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip w aarop
daaraan  uitvoering  gegeven  zal  worden.  Het  niet  of  niet
onmiddellijk  uitvoeren  van  de  gewijzigde  overeenkom st
levert evenmin wanprestatie van Gebruiker op en is  voor
de  Wederpartij  geen  grond  om  de  overeenkomst  op  te
zeggen.
9.  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een
verzoek  tot  wijziging  van  de  overeenkomst  weigeren,
indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzi cht gevolg
zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te
verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
10.  Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de
deugdelijke  nakoming  van  hetgeen  waartoe  hij  jegens
Gebruiker  gehouden  is,  dan  is  de  Wederpartij
aansprakelijk  voor  alle  schade  (daaronder  begrepen
kosten)  aan  de  zijde  van  Gebruiker  daardoor  direct  of
indirect ontstaan.
11.  Indien  Gebruiker  bij  het  sluiten  van  de  overeenkoms t
een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Gebruiker onder
navolgende  omstandigheden  niettemin  gerechtigd  tot
verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspr onkelijk
niet onder voorbehoud is opgegeven.
–  Indien de prijsstijging het is gevolg van een wij ziging van
de overeenkomst;
–  indien  de  prijsverhoging  voortvloeit  uit  een  aan
Gebruiker  toekomende  bevoegdheid  of  een  op
Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
–  In  andere  gevallen,  dit  met  dien  verstande  dat  de
Wederpartij  die niet handelt  in  de uitoefening  van  een
beroep  of  bedrijf,  gerechtigd  is  de  overeenkomst  do or
een  schriftelijke  verklaring  te  ontbinden  indien  de
prijsstijging  meer  bedraagt  dan  10%  en  plaatsvindt
binnen  drie  maanden  na  het  sluiten  van  de
overeenkomst, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereidis
om  de  overeenkomst  op  basis  van  het  oorspronkelijk
overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is
dat de aflevering langer dan drie maanden na de koo p
zal plaatsvinden.
Artikel 4  Opschorting, ontbinding en tussentijdse
opzegging van de overeenkomst
1.  Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen
op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe
ingang te ontbinden, indien:
–  de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet,
niet volledig of niet tijdig nakomt;
–  na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen
dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakom en;
–  de  Wederpartij  bij  het  sluiten  van  de  overeenkomst
verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoen ing van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is;
–  Indien door de vertraging aan de zijde van de Weder partij
niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hi j de
overeenkomst  tegen  de  oorspronkelijk  overeengekomen
condities  zal  nakomen,  is  Gebruiker  gerechtigd  de
overeenkomst te ontbinden.
–  indien zich omstandigheden voordoen welke van dien  aard
zijn  dat  nakoming  van  de  overeenkomst  onmogelijk  of
ongewijzigde  instandhouding  van  de  overeenkomst  in
redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
2.  Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is,
is  Gebruiker  gerechtigd  tot  vergoeding  van  de  schad e,
daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en in direct
ontstaan.
3.  Indien  de  overeenkomst  wordt  ontbonden  zijn  de
vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk
opeisbaar.  Indien  Gebruiker  de  nakoming  van  de
verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de
wet en overeenkomst.
4.  Indien Gebruiker op de gronden als genoemd in dit artikel
tot  opschorting  of  ontbinding  overgaat,  is  hij  uit  dien
hoofde  op  generlei  wijze  gehouden  tot  vergoeding  van
schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of
schadeloosstelling,  terwijl  de  Wederpartij,  uit  hoo fde van
wanprestatie,  wél  tot  schadevergoeding  of
schadeloosstelling is verplicht.
5.  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd d oor
Gebruiker,  zal  Gebruiker  in  overleg  met  de  Wederpar tij
zorgdragen  voor  overdracht  van  nog  te  verrichten
werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan
de  Wederpartij  toerekenbaar  is.  Tenzij  het  tussentijds
eindigen  aan  Gebruiker  is  toe  te  rekenen,  worden  de
kosten  voor  overdracht  aan  de  Wederpartij  in  rekeni ng
gebracht. Gebruiker zal de Wederpartij zoveel als m ogelijk
vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze ko sten.
De  Wederpartij  is  gehouden  deze  kosten  binnen  de
daarvoor  door  Gebruiker  genoemde  termijn  te  voldoen,
tenzij Gebruiker anders aangeeft.
6.  In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséan ce van
betaling  of  faillissement,  van  beslaglegging  –  indien  en
ELISHEBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN
voor  zover  het  beslag  niet  binnen  drie  maanden  is
opgeheven  –  ten  laste  van  de  Wederpartij,  van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
Wederpartij  niet  langer  vrijelijk  over  zijn  vermogen  kan
beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst
terstond en met directe ingang op te zeggen danwel  de
order  of  overeenkomst  te  annuleren,  zonder  enige
verplichting  zijnerzijds  tot  betaling  van  enige
schadevergoeding  of  schadeloosstelling.  De  vorderin gen
van  Gebruiker  op  de  Wederpartij  zijn  in  dat  geval
onmiddellijk opeisbaar.
7.  Indien  de  Wederpartij  een  geplaatste  order  geheel  o f
gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor best elde of
gereedgemaakte  zaken,  vermeerderd  met  de  eventuele
aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de
uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,
integraal aan de Wederpartij in rekening worden geb racht.
Artikel 5  Overmacht
1.  Gebruiker  is  niet  gehouden  tot  het  nakomen  van  enige
verplichting  jegens  de  Wederpartij  indien  hij  daart oe
gehinderd  wordt  als  gevolg  van  een  omstandigheid  die
niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling  of  in  het  verkeer  geldende  opvattin gen
voor zijn rekening komt.
2.  Onder  overmacht  wordt  in  deze  algemene  voorwaarden
verstaan,  naast  hetgeen  daaromtrent  in  de  wet  en
jurisprudentie  wordt  begrepen,  alle  van  buitenkomen de
oorzaken,  voorzien  of  niet-voorzien,  waarop  Gebruiker
geen  invloed  kan  uitoefenen,  doch  waardoor  Gebruiker
niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker
heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien
de  omstandigheid  die  (verdere)  nakoming  van  de
overeenkomst  verhindert,  intreedt  nadat  Gebruiker  zijn
verbintenis had moeten nakomen.
3.  Gebruiker  kan  gedurende  de  periode  dat  de  overmacht
voortduurt  de  verplichtingen  uit  de  overeenkomst
opschorten.  Indien  deze  periode  langer  duurt  dan  tw ee
maanden,  dan  is  ieder  der  partijen  gerechtigd  de
overeenkomst  te  ontbinden,  zonder  verplichting  tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
4.  Indien Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht
zijn  verplichtingen  uit  de  overeenkomst  inmiddels
gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen,
en  aan  het  nagekomen  respectievelijk  na  te  komen
gedeelte  zelfstandige  waarde  toekomt,  is  Gebruiker
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk n a te
komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpart ij is
gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprakevan
een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 6  Betaling en incassokosten
1.  Betaling  dient  steeds  te  geschieden  binnen  7  dagen  na
factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wi jze in
de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders
door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd  om
periodiek te factureren.
2.  Een  online  bestelling  wordt  pas  verzonden  wanneer  de
Wederpartij  akkoord  is  gegaan  met  de  algemene
voorwaarden,  en  de  betaling  ontvangen  is  door  de
Gebruiker.
3.  Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdi ge betaling
van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in
verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschu ldigd.
In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan
de wettelijke rente. In andere gevallen is de Weder partij
een  rente  verschuldigd  van  1%  per  maand,  tenzij  de
wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente
verschuldigd  is.  De  rente over  het  opeisbare  bedrag  zal
worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartijin
verzuim is tot het moment van voldoening van het vo lledig
verschuldigde bedrag.
4.  Gebruiker  heeft  het  recht  de  door  Wederpartij  gedane
betalingen  te  laten  strekken  in  de  eerste  plaats  in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen  rente  en  tenslotte  in  mindering  van  de
hoofdsom en de lopende rente.
5.  Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen,een
aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartijeen
andere  volgorde  voor  de  toerekening  van  de  betaling
aanwijst.  Gebruiker  kan  volledige  aflossing  van  de
hoofdsom  weigeren,  indien  daarbij  niet  eveneens  de
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden
voldaan.
6.  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de
betalingsverplichting niet op.
7.  Indien  de  Wederpartij  in  gebreke  of  in  verzuim  is  i n  de
(tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan kom en alle
redelijke  kosten  ter  verkrijging  van  voldoening  bui ten
rechte  voor  rekening  van  de  Wederpartij.  De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basisvan
hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk  is,  momenteel  de  berekeningsmethode
volgens  Rapport  Voorwerk  II.  Indien  Gebruiker  echter
hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten
voor  vergoeding  in  aanmerking.  De  eventuele  gemaakt e
gerechtelijke  en  executiekosten  zullen  eveneens  op  de
Wederpartij  worden  verhaald.  De  Wederpartij  is  over de
verschuldigde  incassokosten  eveneens  rente
verschuldigd.
Artikel 7  Eigendomsvoorbehoud
1.  Alle  door  Gebruiker  in  het  kader  van  de  overeenkomst
geleverde zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de
Wederpartij  alle  verplichtingen  uit  de  met  Gebruiker
gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
ELISHEBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN
2.  Door  Gebruiker  geleverde  zaken,  die  ingevolge  lid  1.
onder  het  eigendomsvoorbehoud  vallen,  mogen  niet
worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel
worden  gebruikt.  De  Wederpartij  is  niet  bevoegd  om  de
onder  het  eigendomsvoorbehoud  vallende  zaken  te
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3.  De  Wederpartij  dient  steeds  al  hetgeen  te  doen  dat
redelijkerwijs  van  hem  verwacht  mag  worden  om  de
eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
4.  Indien  derden  beslag  leggen  op  de  onder
eigendomsvoorbehoud  geleverde  zaken  danwel  rechten
daarop  willen  vestigen  of  doen  gelden,  dan  is  de
Wederpartij  verplicht  om  Gebruiker  daarvan  onmiddellijk
op de hoogte te stellen.
5.  De  Wederpartij  verplicht  zich  om  de  onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd  te  houden  tegen  brand,  ontploffings-  en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze
verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te
geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is
Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveelals
nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Gebruiker bij
voorbaat  toe  om  zijn  medewerking  te  verlenen  aan  al
hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht ( blijken)
te zijn.
6.  Voor  het  geval  Gebruiker  zijn  in  dit  artikel  aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpart ij bij
voorbaat  onvoorwaardelijke  en  niet  herroepelijke
toestemming  aan  Gebruiker  en  door  Gebruiker  aan  te
wijzen  derden  om  al  die  plaatsen  te  betreden  waar  de
eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken
terug te nemen.
Artikel 8  Garanties, onderzoek en reclames
1.  De  door  Gebruiker  te  leveren  zaken  voldoen  aan  de
gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment
van  levering  redelijkerwijs  gesteld  kunnen  worden  en
waarvoor  zij  bij  normaal  gebruik  in  Nederland  zijn
bestemd.  De  in  dit  artikel  genoemde  garantie  is  van
toepassing  op  zaken  die  bestemd  zijn  voor  het  gebru ik
binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de
Wederpartij  zelf  te  verifiëren  of  het  gebruik  daarvan
geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze vold oen aan
de  voorwaarden  die  daaraan  gesteld  worden.  Gebruiker
kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden
stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te  voeren
werkzaamheden.
2.  De  in  lid  1  van dit  artikel genoemde  garantie geldt  voor
een periode van 3 maanden na levering, tenzij uit de aard
van het geleverde anders voortvloeit of partijen an ders zijn
overeengekomen.  Indien  de  door  Gebruiker  verstrekte
garantie  een  zaak  betreft  die  door  een  derde  werd
geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door
de  producent  van  de  zaak  ervoor  wordt  verstrekt,  tenzij
anders wordt vermeld. Na verloop van de garantieter mijn
zullen  alle  kosten  voor  herstel  of  vervanging,  incl usief
administratie-,  verzend-  en  voorrijdkosten,  aan  de
Wederpartij in rekening gebracht worden.
3.  Iedere  vorm  van  garantie  komt  te  vervallen  indien  een
gebrek  is  ontstaan  als  gevolg  van  of  voortvloeit  uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of g ebruik
na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderh oud
daaraan door de Wederpartij en / of door derden wan neer,
zonder  schriftelijke  toestemming  van  Gebruiker,  de
Wederpartij  of  derden  aan  de  zaak  wijzigingen  hebben
aangebracht  danwel  hebben  getracht  aan  te  brengen,
daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet
bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of
bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.  De
Wederpartij  komt  evenmin  aanspraak  op  garantie  toe
indien  het  gebrek  is  ontstaan  door  of  het  gevolg  is  van
omstandigheden  waar  Gebruiker  geen  invloed  op  kan
uitoefenen,  daaronder  begrepen  weersomstandigheden
(zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval
of temperaturen) et cetera.
4.  De  Wederpartij  is  gehouden  het  geleverde  te  (doen)
onderzoeken,  onmiddellijk  op  het  moment  dat  de  zaken
hem  ter  beschikking  worden  gesteld  respectievelijk  de
desbetreffende  werkzaamheden  zijn  uitgevoerd.  Daarbij
behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit  en/of
kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen  en  voldoet  aan  de  eisen  die  partijen
dienaangaande  zijn  overeengekomen.  Eventuele
gebreken  dienen  binnen  twee  maanden  na  ontdekking
schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De mel ding
dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het
gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat
te  reageren.  De  Wederpartij  dient  Gebruiker  in  de
gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5.  Indien  de  Wederpartij  tijdig  reclameert,  schort  dit  zijn
betalingsverplichting  niet  op.  De  Wederpartij  blijf t  in  dat
geval  ook  gehouden  tot  afname  en  betaling  van  de
overigens  bestelde  zaken,  tenzij  daaraan  geen
zelfstandige waarde toekomt.
6.  Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt,  dan
komt  de  Wederpartij  geen  recht  meer  toe  op  herstel,
vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aar d van de
zaak  of  de  overige  omstandigheden  van  het  geval  een
langere termijn voortvloeit.
7.  Indien  vaststaat  dat  een  zaak  gebrekkig  is  en
dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker
de  gebrekkige  zaak  binnen  redelijke  termijn  na
retourontvangst  daarvan  danwel,  indien  retournering
redelijkerwijze  niet  mogelijk  is,  schriftelijke  ken nisgeving
ter  zake  van  het  gebrek  door  de  Wederpartij,  ter  keuze
van  Gebruiker,  vervangen  of  zorgdragen  voor  herstel
daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de
Wederpartij  voldoen.  In  geval  van  vervanging  is  de
ELISHEBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN
Wederpartij  gehouden  om  de  vervangen  zaak  aan
Gebruiker  te  retourneren  en  de  eigendom  daarover  aan
Gebruiker  te  verschaffen,  tenzij  Gebruiker  anders
aangeeft.
8.  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan
komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrep en
de  onderzoekskosten,  aan  de  zijde  van  Gebruiker
daardoor  gevallen,  integraal  voor  rekening  van  de
Wederpartij.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1.  Indien  Gebruiker  aansprakelijk  mocht  zijn,  dan  is  d eze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld.
2.  Gebruiker  is  niet  aansprakelijk  voor  schade,  van  welke
aard  ook,  ontstaan  doordat  Gebruiker  is  uitgegaan  van
door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of
onvolledige gegevens.
3.  Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directeschade.
4.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
–  de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaaken de
omvang  van  de  schade,  voor  zover  de  vaststelling
betrekking  heeft  op  schade  in  de  zin  van  deze
voorwaarden;
–  de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie  van  Gebruiker  aan  de  overeenkomst  te  laten
beantwoorden,  voor  zoveel  deze  aan  Gebruiker
toegerekend kunnen worden;
–  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperki ng van
schade,  voor  zover  de  Wederpartij  aantoont  dat  deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5.  Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder  begrepen  gevolgschade,  gederfde  winst,
gemiste  besparingen  en  schade  door  bedrijfs-  of
andersoortige  stagnatie.  In  het  geval  van
consumentenkoop strekt deze beperking niet verder d an
die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2BW.
6.  Indien  Gebruiker  aansprakelijk  mocht  zijn  voor  enig erlei
schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker b eperkt
tot  maximaal  driemaal  de  factuurwaarde  van  de  order ,
althans  tot  dat  gedeelte  van  de  order  waarop  de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.  De  aansprakelijkheid  van  Gebruiker  is  in  ieder  geval
steeds  beperkt  tot  het  bedrag  der  uitkering  van  zij n
verzekeraar in voorkomend geval.
8.  De Wederpartij en / of Derden kunnen na aangebrachte
schade ontstaan door eigen toedoen, van welke aard dan
ook, daaronder begrepen tijdelijk gebruik, het prod uct niet
meer  retourneren,  en  is  de  Gebruiker  niet  verplicht tot
teruggave  van  het  aankoopbedrag  en   eventuele
verzendkosten.
9. De  in  dit  artikel  opgenomen  beperkingen  van  de
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te w ijten is
aan  opzet  of  grove  schuld  van  Gebruiker  of  zijn
leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 10  Verjaringstermijn
1.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen,bedraagt
de  verjaringstermijn  van  alle  vorderingen  en  verwer en
jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering
van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2.  Het  bepaalde  in  lid  1  is  niet  van  toepassing  op
rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op f eiten
die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde
zaak  niet  aan  de  overeenkomst  zou  beantwoorden.
Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop
van  twee  jaar  nadat  de  Wederpartij  Gebruiker  van
zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
Artikel 11  Risico-overgang
1.  Het  risico  van  verlies,  beschadiging  of
waardevermindering gaat op  de  Wederpartij  over  op  het
moment  waarop  zaken  in  de  macht  van  de  Wederpartij
worden gebracht.
Artikel 12  Vrijwaring
1.  De  Wederpartij  vrijwaart  Gebruiker  voor  eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering
van  de  overeenkomst  schade  lijden  en  waarvan  de
oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2.  Indien  Gebruiker  uit  dien  hoofde  door  derden  mocht
worden  aangesproken,  dan  is  de  Wederpartij  gehouden
Gebruiker  zowel  buiten  als  in  rechte  bij  te  staan  en
onverwijld  al  hetgeen  te doen dat  van hem  in dat geval
verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke
blijven  in  het  nemen  van  adequate  maatregelen,  dan  is
Gebruiker,  zonder  ingebrekestelling,  gerechtigd  zelf
daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde
van  Gebruiker  en  derden  daardoor  ontstaan,  komen
integraal voor rekening en risico van de Wederparti j.
Artikel 13  Intellectuele eigendom
1.  Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor
die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft  het recht
de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijnzijde
toegenomen  kennis  ook  voor  andere  doeleinden  te
gebruiken,  voorzover  hierbij  geen  strikt  vertrouwelijke
informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt
gebracht.
Artikel 14  Toepasselijk recht en geschillen
1.  Op  alle  rechtsbetrekkingen  waarbij  Gebruiker  partij is,  is
uitsluitend  het  Nederlands  recht  van  toepassing,  ook
indien  aan  een  verbintenis  geheel  of  gedeeltelijk  i n  het
ELISHEBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN
buitenland  uitvoering  wordt  gegeven  of  indien  de  bij  de
rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De  toepasselijkheid  van  het  Weens  Koopverdrag  wordt
uitgesloten.
2.  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doennadat
zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.
Artikel 15  Vindplaats en wijziging voorwaarden
1.  Deze  voorwaarden  zijn  gedeponeerd  bij  de  Kamer  van
Koophandel Nijmegen.
2.  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde ver sie
c.q.  de  versie  zoals  die  gold  ten  tijde  van  het  tot  stand
komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3.  De  Nederlandse  tekst  van  de  algemene  voorwaarden  is
steeds bepalend voor de uitleg daarvan.